วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ปี 55 นี้ ใช้ O-Net ตัดเกรด และเกณฑ์จบมัธยม

หลังจากได้อ่านบทความจาก www.dek-d.com และ www.oknation.net ก็อยากมาอัพข่าวให้น้องๆสมาชิกชูส์ฟังกัน

จากงานเสวนาที่จัดไปเมื่อวันที่ 8 พ.ค. ในหัวข้อ "การใช้คะแนนทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน"
จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) โดยใจความตอนหนึ่ง นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า ที่ประชุมได้นำเสนอแนวทางสำหรับการใช้คะแนนโอเน็ต เป็นส่วนหนึ่งในการจบการศึกษาตามหลักสูตรในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการ
ศึกษา 2555 ออกเป็น 2 แนวทาง คือ

                   แนวทางที่ 1 เพิ่มเกณฑ์ผลคะแนนโอเน็ตเป็นอีก 1 เกณฑ์สำหรับการจบการศึกษา ซึ่งผู้เรียนจะต้องมีคะแนนโอเน็ตตามเกณฑ์ของ สทศ. อยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไปหรือร้อยละ 20 ขึ้นไป 
                   แนวทางที่ 2 ใช้ผลคะแนนโอเน็ตเป็นส่วนหนึ่งในการจบการศึกษา ในอัตราส่วนระหว่างผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX)ต่อผลคะแนนโอเน็ต เช่น 80:20 หรือ 90:10 

            นอกจากนี้ผลคะแนนโอเน็ตจะนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรงบประมาณให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ดังนั้น หากเขตพื้นที่การศึกษาใดมีผลคะแนนโอเน็ตต่ำจะจัดอยู่ในบัญชีรายชื่อเฝ้าระวัง ต้องจัดกิจกรรมกระตุ้นการเรียนการสอนแบบเข้มข้น ซึ่งจะทำให้เกิดการเชื่อมต่อห่วงโซ่คุณภาพทางการศึกษา และส่งผลให้การปฏิรูปการศึกษาประสบความสำเร็จ

ส่วนมุมมองจากนักวิชาการและผู้ปกครองส่วนใหญ่เห็นด้วย แต่ต้องมีแนวทางชัดเจนเพื่อไม่ให้มีผลกระทบด้านลบ เช่น การแห่ไปเรียนกวดวิชา หรือไปเพิ่มความแตกต่างโรงเรียนในเมืองและชนบท เป็นต้น ทั้งนี้หากจะนำโอเน็ตมาใช้อย่างเป็นทางการในปีการศึกษา 2555 ถือว่าไม่เร็วเกินไป แต่จะมีผลทางจิตวิทยามากกว่า เพราะจะทำให้เด็กมีความกระตือรือร้นในการสอบมากขึ้น รวมถึงครูจะพัฒนาการสอนให้สอดคล้องกับจุดอ่อนของเด็กแต่ละคน

             อย่างไรก็ตาม ประเด็นการหารือในครั้งนี้จะนำเสนอต่อนายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พิจารณา เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) หลังจากนั้นจะประกาศเป็นกฎกระทรวง ศธ. เพื่อให้มีการใช้ครอบคลุมในสถานศึกษาทุกสังกัด

             ด้านนายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวว่าเห็นด้วยกับทั้งสองแนวทาง แต่แนวทางแรกจะต้องให้เวลาสถานศึกษาเตรียมตัวมากกว่านี้ เพราะเหมือนเป็นการทำงานแบบก้าวกระโดดเกินไป ดังนั้นแนวทางที่สองน่าจะเหมาะสม และมีความเป็นไปได้มากกว่า ขณะเดียวกัน สทศ. อยากเสนอสัดส่วนคะแนน GPAX ต่อโอเน็ต ในปีการศึกษา 2555 ควรเริ่มจาก 80:20, ปี 2556 70:30, ปี 2557 60:40 และตั้งแต่ปี 2558 ใช้สัดส่วน 50:50 เนื่องจากการประเมินผลการเรียนรู้ในระดับสถานศึกษายังไม่มีเอกภาพ และไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันจึงจำเป็นต้องใช้คะแนนโอเน็ตมาช่วยถ่วงดุล เพื่อเทียบเคียงคุณภาพให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ

             ด้านนายทศพร ไล้ทิม ประธานสภานักเรียนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การใช้คะแนนโอเน็ตเป็นส่วนหนึ่งในการจบช่วงชั้นช่วยสร้างความกระตือรือร้นให้เด็กสนใจสอบโอเน็ตมากขึ้น แต่ต้องดูความพร้อมของเด็กด้วย เพราะอาจทำให้เครียด และส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์เท่าเดิม ดังนั้นอยากให้หน่วยงานต่างๆ หันมาสนใจความพร้อมของผู้เรียน นอกจากนี้ อยากให้มีการปรับข้อสอบให้มีเนื้อหาที่ตรงกับที่เรียน

             ในขณะนี้น้องๆที่กำลังขึ้นม.6ปีนี้ก็ควรเตรียมตัวกับการนำ O-Net มาใช้ ตัดเกรดและเป็นเกณฑ์จบมัธยมศึกษาตอนปลาย อย่างไรก็ดีแม้ว่ายังไม่แน่ชัดว่าจะสอบทุกระดับชั้นหรือไม่ อย่างไร น้องๆก็ควรจะเตรียมตัวเอาไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะจ๊ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น