วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

มหิดลโควตา(รับตรง)'55 สมัครออนไลน์ 15 สค - 31 ตค 54



มาแล้วกับการเปิดรับสมัคร ม.มหิดล รับตรง ปี 55
น้องๆที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. - 31 ต.ค. 55 ผ่านทาง
 www.mahidol.ac.th/quota2012

นอกจากนี้น้องๆอย่าลืมที่จะต้องสมัครสอบกับทาง สทศ. ที่ www.niets.or.th 


ดูรายละเอียดด้านล่างได้เลยค่ะ






 มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง มหิดลโควตา ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

           ผู้สมัครจะต้องมีผลการศึกษาในโรงเรียน เช่น เกรดเฉลี่ยสะสม หรือเกรดเฉลี่ยของสาระการเรียนรู้ของวิชาต่าง ๆ ตามที่แต่ละหลักสูตรกำหนด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
          
           1) คุณวุฒิการศึกษา
          
           กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2555 ยกเว้นบางหลักสูตรที่ระบุว่ารับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว และหรือรับผู้มีประสบการณ์ทางวิชาชีพเฉพาะ (ดูรายละเอียดในข้อกำหนดของแต่ละหลักสูตร)
          
            2) รายวิชาที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
          
            ผู้สมัครต้องผ่านการศึกษารายวิชาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายทุกหลักสูตร ทุกรายวิชาที่กำหนด

            3) คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX)
          
             การคิดคะแนนเฉลี่ยสะสมสำหรับการรับสมัครในระบบมหิดลโควตาจะใช้ 4 ภาคการศึกษาสำหรับการสมัคร และใช้ครบ 6 ภาคการศึกษาสำหรับได้สิทธิ์เข้าศึกษา

            4) คะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ (GPA)
          
             การคิดคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้สำหรับการสมัครในระบบมหิดลโควตา ใช้ 4 ภาคการศึกษา (ม.4-5) และใช้ครบ 6 ภาคการศึกษา (ม.4-6) ในการได้สิทธิ์เข้าศึกษา

ข้อกำหนดในการสมัคร 

             1) ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครได้เพียงหลักสูตรเดียวในโควตาใดโควตาหนึ่งเท่านั้น และหากสมัครในระบบมหิดลโควตาแล้ว ไม่มีสิทธิ์สมัครในระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท
          
             2) ผู้สมัครในแต่ละหลักสูตรของระบบมหิดลโควตา จะต้องศึกษาและรับทราบข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติทางการศึกษา คุณสมบัติเฉพาะ ขั้นตอนการสมัคร การสอบ ซึ่งจะระบุในส่วนต่อไป รวมทั้งศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในข้อกำหนดของแต่ละหลักสูตร ซึ่งจัดพิมพ์ไว้ในส่วนท้ายของระเบียบการอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วย
          
              3) หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติทางการศึกษา หรือคุณสมบัติเฉพาะข้อใดข้อหนึ่ง และ/หรือเอกสารที่ใช้ในการสมัครไม่ครบถ้วนหรือเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้แต่ปรากฏว่าเป็นความเท็จขึ้นภายหลัง จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลในครั้งนี้
          
              4) ผู้ผ่านการคัดเลือกขั้นสุดท้ายจะต้องส่งหลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายพร้อมคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) และคะแนนเฉลี่ยสะสมของสาระการเรียนรู้ที่ไม่ตํ่ากว่าเกณฑ์ที่กำหนดไปยังคณะ/วิทยาลัยที่ได้สิทธิ์เข้าศึกษา ภายในวันที่ 6 เมษายน 2555 มิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลในการคัดเลือกครั้งนี้

เกณฑ์การคิดคะแนนสอบข้อเขียนรับตรงร่วมกับสทศ.

          วิชาที่สอบ               สอบ 7 วิชา            สอบ 6 วิชา            สอบ4 วิชา           สอบ 3 วิชา      
 คณิตศาสตร์ 100 100 100 -
 ฟิสิกส์ 100 100 - -
 เคมี 100 100 - -
 ชีววิทยา 100 - - -
 ภาษาอังกฤษ 100 100 100 100
 ภาษาไทย 50 50 100 100
 สังคมศึกษา 50 50 100 100


ปฏิทินการรับสมัคร 

              วันที่ 15 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2555
          
              สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ ที่ www.mahidol.ac.th/quota2012  และส่งใบสมัคร เอกสารหลักฐาน พร้อมหลักฐานการชำระค่าสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

              วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
          
              ประกาศรายชื่อผู้ที่มหาวิทยาลัยได้รับเงินค่าสมัครและซองเอกสารหลักฐานแล้ว หากผู้สมัครที่ส่งเอกสารหลักฐานครบถ้วน และชำระเงินทางธนาคารแล้ว แต่ไม่ปรากฏชื่อในประกาศครั้งนี้ ให้ติดต่อโดยด่วนที่กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2555

              ผู้สมัครในระบบมหิดลโควตา ต้องสอบข้อเขียนที่ทางมหาวิทยาลัยร่วมกับ สทศ. ดำเนินการจัดทำข้อสอบ จัดสนามสอบ และตรวจคะแนน โดยมีปฏิทินการสอบดังนี้

              วันที่ 1-30 ตุลาคม 2555
          
              ใหัสมัครสอบโดยตรงกับ สทศ. ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th โดยเลือกสมัครเฉพาะรายวิชาที่หลักสูตรกำหนด ค่าสมัครวิชาละ 100 บาท

              วันที่ 7-8 มกราคม 2555
          
              ใหัผู้สมัครไปสอบข้อเขียนรับตรงร่วมให้ครบทุกวิขาที่หลักสูตรกำหนด ตามวัน และเวลาที่ประกาศโดย สทศ.

              วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555
          
              สทศ. ประกาศผลการสอบข้อเขียนรับตรงร่วม

              วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555
          
              มหาวิทยาลัยมหิดลประกาศผู้ผ่านข้อเขียน โดยนักเรียนตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและวัน เวลา และสถานที่ ในการสอบวิชาเฉพาะ ความถนัดทางวิชาชีพ สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกายได้ทางเว็บไซต์ www.mahidol.ac.th/quota2012

              วันที่ 18-27 กุมภาพันธ์ 2555
          
              นักเรียนเข้าสอบวิชาเฉพาะ ความถนัดทางวิชาชีพ สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย โดยผู้ที่ไม่เข้าสอบสัมภาษณ์ หรือสอบวิชาเฉพาะตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกในระบบมหิดลโควตาครั้งนี้ และไม่มีสิทธิ์ขอเลื่อนสอบ

              วันที่ 2 มีนาคม 2555
          
              นักเรียนดูประกาศผลการคัดเลือกและเตรียมยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ประกาศทางเว็บไซต์
www.mahidol.ac.th/quota2012

              วันที่ 11-17 มีนาคม 2555
          
              สอท.ประกาศรายชื่อให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในระบบรับตรง/โควตา โดยให้นักเรียนที่มีรายชื่อที่สถาบันให้สิทธิ์เข้าศึกษา ให้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาเพียงแห่งเดียว ซึ่ง สอท.จะตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบรับตรงของสถาบันอื่นและการสมัครในระบบแอดมิชชันกลางทั้งหมด หากไม่ยืนยันสิทธิ์จะถูกตัดสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับตรงทั้งหมด

              วันที่ 23 มีนาคม 2555
          
              นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ให้เตรียมขึ้นทะเบียนนักศึกษาและชำระค่าธรรมเนียม ทางเว็บไซต์ www.mahidol.ac.th/quota2012

              วันที่ 24-28 มีนาคม 2555
          
              นักเรียนต้องยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาโดยกรอกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่เพื่อรับรหัสประจำตัวนักศึกษา (ชั่วคราว) และลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ทางเว็บไซต์www.student.mahidol.ac.th/quota55


สถานที่ติดต่อ  

              กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
              999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

              หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2849-4586-98, 0-2849-4572, 0-2849-4575, 0-2849-4584
              เว็บไซต์ : www.op.mahidol.ac.th/oraa
              E-mail : quota@mahidol.ac.th



ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.kapook.com
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก

มหาวิทยาลัยมหิดล




ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น