วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2555

เปิดรับตรงแล้ว คณะ ICT ม.มหิดล ถึงแค่วันที่ 5 ต.ค.นี้

คณะ  ICT ม.มหิดลเปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2013 แล้ว น้องๆ ม.6 ท่านใดสนใจเรียนต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยที่สามารถเลือกเรียนได้ถึง 8 สาขา ดังนี้

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)

เรียนเกี่ยวข้องกับหลักการและทฤษฎีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาทิ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูล การสื่อสารข้อมูล การออกแบบและพัฒนาระบบงาน คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง เป็นต้น

ระบบเชิงข้อมูลและระบบเชิงปัญญา (Databases and Intelligent Systems)

เรียนวิชาเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีฐานข้อมูล อาทิ การจัดการฐานข้อมูล และระบบฐานความรู้ คลังข้อมูลและการค้นข้อมูล การเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศในองค์กร การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ การจัดการและการปฏิบัติงานโครงการ เทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้ของเครื่องและระบบเชิงฉลาด การประมวลผลภาษาทางธรรมชาติ การประมวลผลและรู้จำภาพ ตัวอักษร และเสียง ฯลฯ เป็นต้น

ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (E- Business Systems)

เรียนเกี่ยวกับทางด้านการประยุกต์ใช้ ICT ในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศต่างๆในองค์กร และที่ใช้สำหรับการทำธุรกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการทำธุรกรรมในและนอกองค์กร ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์การตัดสินใจทางธุรกิจ เทคโนโลยีและการประยุกต์อินเตอร์เน็ต

ระบบสื่อผสม (Multimedia Systems)

เรียนเกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยี Multimedia และการประยุกต์ใช้งาน Multimedia ในงานต่างๆ อาทิ การพัฒนาและการประยุกต์ Multimedia เทคโนโลยีของข้อมูล Multimedia การประมวลผลข้อมูลภาพแบบดิจิตอล การทำภาพเคลื่อนไหวโดยคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน

วิศวกรรมซอฟแวร์ (Software Engineering)

เรียนเกี่ยวกับระบบและวิธีการพัฒนา software อย่างมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นพัฒนา software เป็นทีมหรือขนาดใหญ่ สาขานี้มีความจำเป็นมากต่อการพัฒนา software ที่มีคุณภาพ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อระบบสุขภาพ (Health Information Technology)

เรียนเกี่ยวกับระบบและวิธีการพัฒนา software เพื่อนำไปใช้ในทางสาธารณสุขสุขภาพ เช่นระบบในโรงพยาบาลต่างๆ และระบบการบริหารจัดการสาธารณสุขของประเทศ

ระบบเครือข่ายสื่อสาร(Computer Network)

ทุกองค์กรในปัจจุบันต้องเชื่อมต่อกับ Internet และมีระบบเครือข่ายภายใน นักศึกษาจะสามารถเรียนเกี่ยวกับการนำเครื่องคอมพิวเตอร์ มาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันโดยอาศัยช่องทางการสื่อสารข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ และการใช้ทรัพยากรของระบบร่วมกัน (Shared Resource) ในเครือข่ายนั้น จะเน้นในเรื่องของการศึกษาวิธีการสื่อสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งแบบมีสายและไร้สาย การติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบการเชื่อมต่อกับ Internetการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการเชื่อมต่อสื่อสาร และระบบเครือข่ายสื่อสารในอนาคต

การจัดการระบบสารสนเทศ (Management Information System)

ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับการนำระบบสารสนเทศ มาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดการเนื้อหาวิชาครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ การออกแบบ และองค์ประกอบของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น บทบาทและหน้าที่ของระบบสารสนเทศต่างๆ เพื่อช่วยการจัดการภายในองค์การ สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร และผลกระทบต่อสารสนเทศเพื่อการจัดการ รวมถึงการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจงานต่าง ๆ รวมถึงระบบสำนักงานอัตโนมัติด้วย
เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 สิงหาคม – 5 ตุลาคม 2555

น้องที่สนใจ สมัคร online ได้ที่นี่
ขอบคุณข้อมูลจาก
www.dek-d.com
www.ict.mahidol.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น