วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วิทยาลัยศิลปินแห่งเอเชีย แจกทุนให้ม.ปลายเรียนต่อป.ตรี


วิทยาลัยศิลปินแห่งเอเชีย แจกทุนให้ม.ปลายเรียนต่อป.ตรี


UploadImage

Superstar College of Asia วิทยาลัยศิลปินแห่งเอเชีย โดย ครูแพม ลลิตา ในการกำกับของมหาวิทยาลัยสยาม เปิดโอกาสให้น้องๆ ที่เรียนอยู่ในระดับชั้น ม.4 - 6 ที่สนใจในศาสตร์ของดนตรี และการแสดง ร่วมชิงทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี จำนวน 10 ทุน รวม มูลค่า 7 ล้านบาท สมัครเรียนก่อนใคร และสามารถสอบ Audition ได้ทันที

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบเข้าศึกษา

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ระดับปริญญาตรี 4 ปี รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศ

- สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้ายหรือเทียบเท่า และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

- มีความสามารถในการบรรเลงเครื่องดนตรีหรือขับร้องได้
- มีความรู้พื้นฐานด้านทฤษฎีดนตรีตะวันตก
- มีโสตทักษะทางด้านดนตรี
- มีความประพฤติดี ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาด้านดนตรี
- มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสยาม

วิธีการสมัคร

วิธีที่ 1:   ซื้อใบสมัคร และสมัครได้ที่วิทยาลัยศิลปินแห่งเอเชีย
ที่ตั้ง 946 ถนนทองหล่อ (สุขุมวิท 55) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: 087-710-8999, 02-713-8300 โทรสาร : 02-714-7650
E-mail: info@superstarcollege.com Website: www.superstarcollege.com

วิธีที่ 2:   ซื้อใบสมัคร และสมัครได้ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษา
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น หรือที่อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยสยาม
ที่ตั้ง 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โทร: 02-457-0068, 02-868-6000 โทรสาร : 02-457-3982, 02-467-3174
E-mail: info@siam.edu Web site: www.siam.edu

วิธีการคัดเลือก

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ระดับปริญญาตรี 4 ปี แบ่งออกเป็น 2 แขนงวิชาเอก ซึ่งผู้สอบสามารถเลือกสอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้ ในแขนงใดแขนงหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1.     แขนงวิชาเอกดนตรี
2.     แขนงวิชาเอกขับร้อง

ข้อกำหนดการสอบเข้าของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรี

1.    ทักษะด้านความรู้พื้นฐาน
ผู้สมัครจะต้องสอบวัดความรู้พื้นฐาน (ข้อเขียน) เพื่อสมัครเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งจัดสอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ยกเว้นผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไปจะไม่ต้องสอบข้อเขียน

2.    ทักษะด้านดนตรี
ผู้ทดสอบทุกคน จะต้องทดสอบความรู้ด้านทฤษฎีดนตรี โสตทักษะ ความสามารถในการปฏิบัติดนตรี และหรือการขับร้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 วิชาทฤษฎีดนตรี การสอบคลอบคลุมดังนี้
- กุญแจเสียง(เทรเบิล, อัลโต, เทเนอร์, เบส)
- ขั้นคู่ (คู่หนึ่งเพอร์เฟคถึงคู่แปดออกเมนเทด)
- บันไดเสียง (เมเจอร์, ไมเนอร์เนเชอราล, ไมเนอร์ฮาร์โมนิก, ไมเนอร์เมโลดิก)
- ระดับต่างๆ ของบันไดเสียง
- เครื่องหมายประจำกุญแจเสียง
- ตรัยแอดและการพลิกกลับ
- เครื่องหมายประจำจังหวะ (จังหวะธรรมดาและจังหวะผสม)

2.2 วิชาโสตทักษะ การสอบคลอบคลุมดังนี้
- ร้องโน้ตให้จับคู่กับระดับเสียงต่างๆ
- การปฏิบัติจังหวะจากการอ่านโน้ต
- การฟังตอบชื่อขั้นคู่เสียง และตรัยแอด

2.3 การปฏิบัติดนตรี และหรือการขับร้อง
   2.3.1 ผู้สมัครแขนงวิชาเอกดนตรี
      ต้องทดสอบความสามารถด้านดนตรีปฏิบัติตามความถนัดเครื่องดนตรีอย่างน้อย 1 ประเภท และต้องนำเครื่องดนตรีมาเอง (ยกเว้นเปียโนหรือกลอง) พร้อมกับส่งโน้ตเพลง 2 บทเพลง (ถ้ามี) และแฟ้มผลงานดนตรี(ถ้ามี) ประกอบการพิจารณาในวันทดสอบ ผู้เข้าสอบจะมีเวลา 15 นาที ในการแสดงเพลง 2 เพลง โดยต้องเป็นเพลงภาษาสากลอย่างน้อยหนึ่งเพลง และเป็นเพลงช้าหนึ่งเพลง เพลงเร็วหนึ่งเพลง ในการสอบปฏิบัติดนตรี
   2.3.2 ผู้สมัครแขนงวิชาเอกขับร้อง
      ต้องทดสอบความสามารถด้านขับร้อง และการแสดงประกอบการขับร้อง พร้อมกับส่งแฟ้มผลงานการขับร้อง (ถ้ามี) ประกอบการพิจารณาในวันทดสอบ ผู้เข้าสอบจะมีเวลา 15 นาที ในการแสดงเพลง 2 เพลงกับ Backing Track (ให้นักศึกษาเตรียมมาในแผ่น CD) โดยต้องเป็นเพลงไทยหนึ่งเพลง เพลงภาษาอังกฤษหนึ่งเพลง และเป็นเพลงช้าหนึ่งเพลง เพลงเร็วหนึ่งเพลง ในการสอบขับร้อง

สามารถโทรสอบถามได้ที่ Superstar College of Asia หมายเลข 087-710-8999, 02-713-8300


ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่

ทุนของ Superstar College of Asia ร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม
            1.    ทุนการศึกษาวิทยาลัยศิลปินแห่งเอเชีย สำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี ขับร้อง เต้น การแสดง ด้านเทคโนโลยีดนตรี และด้านธุรกิจบันเทิง โดยมอบทุนสนับสนุนค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 4 ปี จำนวนปีละ 20 ทุน มูลค่าทุนละ 700,000 บาท

ทุนของมหาวิทยาลัยสยาม

            1.    ทุนการศึกษาโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนที่อยู่ในความดูและของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ และมีเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
            2.    ทุนอุดหนุนการศึกษาต่อเนื่อง สำหรับผู้ที่ได้รับทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล โดยพิจารณาให้เป็นผู้ได้รับการกู้ต่อเนื่องต่อจากสถานศึกษาเดิม
            3.    ทุนสำหรับผู้มีความสามารถทางด้านวิชาการ จนได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ จะได้รับทุนสนับสนุนค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร
            4.    ทุนกีฬาช้างเผือกสยาม สำหรับผู้ที่มีความสามารถทางการกีฬา จะได้รับทุนสนับสนุนค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร
            5.    ทุนนาฏศิลป์ ดนตรี และเชียร์ลีดเดอร์ สำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี นาฏศิลป์ และเชียร์ลีดเดอร์ โดยมอบทุนสนับสนุนค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษาละ 8,000 บาท ตลอดหลักสูตร
            6.    ทุนบุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสยาม สำหรับผู้ที่มีบิดาหรือมารดาตามกำเนินที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสยาม มีความประพฤติดี โดยมอบทุนสนับสนุนค่าหน่วยกิตในปีการศึกษาแรกที่เข้ามหาวิทยาลัยสยาม 5,000 บาท
            7.    ทุนการศึกษาพี่น้องมหาวิทยาลัยสยาม สำหรับผู้ที่มีพี่หรือน้องที่มีบิดาหรือมารดาโดยกำเนิดคนเดียวกัน กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยสยาม หรือสำเร็จการศึกษาไปแล้วไม่เกิน 5 ปี มีความประพฤติดี จะได้รับทุนสนับสนุนค่าหน่วยกิตในปีการศึกษาแรกที่เข้ามหาวิทยาลัยสยาม 5,000 บาท
            8.    ทุนการศึกษาสถาบันในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยสยาม สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในเครือข่าย หรือสถาบันที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสยาม และเป็นผู้มีความประพฤติดี จะได้รับทุนสนับสนุนค่าหน่วยกิตในปีการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสยาม 5,000 บาท

การสมัครรับทุนการศึกษา

Superstar College of Asia (วิทยาลัยศิลปินแห่งเอเชีย)มหาวิทยาลัยสยาม

ทุนการศึกษาของวิทยาลัยศิลปินแห่งเอเชียร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม เป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี สาขาศิลปะการแสดง และสาขาธุรกิจบันเทิง สำหรับนักศึกษาที่มีพรสวรรค์และมีใจรักในศิลปะการแสดงและมีความสามารถทางด้านดนตรี ขับร้อง เต้น การแสดง และด้านธุรกิจบันเทิง เพื่อเป็นการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความมุ่งมั่น ได้เข้าเรียนที่วิทยาลัย เป็นการสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้เดินตามความฝันที่ตนตั้งใจไว้ โดยทางวิทยาลัยมอบทุนสนับสนุนค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 4 ปี มูลค่ากว่า 700,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัครเพื่อรับทุนการศึกษา

1.    ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้าย หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
2.    ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา จะได้รับการทดสอบทางด้านภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับทางคณะกรรมการ ตามวันและเวลาที่ทางวิทยาลัยกำหนด
3.    ผู้สมัครจะต้องมีความสามารถที่โดดเด่นในเรื่องการขับร้อง การเล่นดนตรี หรือ การแสดง อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอย่างน้อย
4.    มีความประพฤติดี ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาทางด้านดนตรี
5.    มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสยาม

รายละเอียดทุนการศึกษาวิทยาลัยศิลปินแห่งเอเชีย

1.ทุนการศึกษาวิทยาลัยศิลปินแห่งเอเชียสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี ขับร้อง เต้น การแสดง ด้านเทคโนโลยีดนตรี และด้านธุรกิจบันเทิง โดยมอบทุนสนับสนุนค่าหน่วยกิตระดับปริญญาตรี ตลอดหลักสูตร 4 ปีจำนวน 20 ทุน มูลค่าทุนละ 700,000 บาท
2.ทุนการศึกษาไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากค่าหน่วยกิตการเรียน เช่น ค่าหนังสือและอุปกรณ์ประกอบการเรียนส่วนตัว,ค่ากิจกรรมนอกหลักสูตร เป็นต้น
3. ไม่มีเงื่อนไขในการใช้ทุนคืนหลังจบการศึกษา
4.นักศึกษาต้องมีความตั้งใจในการศึกษาและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยในฐานะตัวแทนของวิทยาลัย
5.นักศึกษาสามารถรักษาเกรดเฉลี่ยในระหว่างการเป็นนักเรียนทุนการศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 3.25
6.ทางวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ทุนการศึกษาหากนักศึกษาที่ได้รับทุนมีความประพฤติที่ไม่เหมาะสมอันทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเองหรือของวิทยาลัย หรือไม่ให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัย หรือไม่สามารถรักษาระดับของเกรดเฉลี่ยตามที่กำหนดได้ที่มา
www.enn.co.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น