วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ทุน Global Undergraduate Exchange Program


เปิดคัดนักศึกษารับทุนGlobal Undergraduate Exchange Program


UploadImage


สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค เพื่อให้โอกาสนักศึกษาไทยที่เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้นำ ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ได้เรียนร่วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริกัน เพื่อเพิ่มพูนภาวะผู้นำและเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรมและสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนี้

Global Undergraduate Exchange Program
(ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคที่กำหนด)

ประเภทที่ 1ทุนสำหรับ 1 ภาคการศึกษา (ระยะเวลา 5 เดือน โดยเริ่มเรียนในเทอม Fall 2013)
ประเภทที่ 2ทุนสำหรับ 1 ปีการศึกษา     (ระยะเวลา 10 เดือนโดยเริ่มเรียนในเทอม Fall 2013)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไปและไม่เกิน 24 ปี ณ วันที่ปิดรับสมัครและต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจนถึงปัจจุบัน 2.50 ขึ้นไป (ไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น)
 • เป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่สำเร็จภาคการศึกษาที่ 1ของปีที่ 1 แล้วถึงชั้นปีที่ 3 (โดยจะต้องเหลืออีก 1 ภาคการศึกษา เพื่อที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลังกลับจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว) ในทุกสาขาวิชา (บางสาขาเช่น แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้อง จะมีข้อจำกัดในการเข้าชั้นเรียนระดับปริญญาตรี)
 • มหาวิทยาลัยจะต้องทำการคัดเลือกและเสนอรายชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จำนวนมหาวิทยาลัยละไม่เกิน 5 คนมายังมูลนิธิฯภายในเวลาที่กำหนด
 • เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยในภูมิภาคที่เป็นเจ้าภาพที่ตั้ง หรืออยู่ใกล้ที่ตั้งมุมอเมริกันศึกษา (American Corners - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎยะลา และ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช)อนึ่งนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยที่วิทยาเขตกลางตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล (ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาครและสมุทรปราการ) ไม่สามารถสมัครได้
 • ผู้ที่มีคุณสมบัติและเอกสารครบถ้วน จะต้องยินดีเดินทางไปสัมภาษณ์ด้วยตัวเองผ่านระบบ Video Conference ณ ที่ตั้งมุมอเมริกันศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งใดแห่งหนึ่งในจำนวน 5 แห่งข้างต้น
 • มีผลการเรียนดี มีภาวะผู้นำ ทำกิจกรรมเพื่อชุมชนหรือกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
 • ไม่เคยมีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์น้อยมากในการเดินทางหรือรับทุนไปต่างประเทศ
 • ได้รับความเห็นชอบจากสถานศึกษาที่ตนสังกัดหากได้รับการพิจารณาคัดเลือก

ประโยชน์ที่จะได้รับสำหรับทุน Global Undergraduate Exchange Program

 • ได้รับการอบรมภาษาอังกฤษเป็นเวลา 2 - 4 สัปดาห์ ในสหรัฐฯ ก่อนเข้ารับทุน
 • รับทุนแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนจากThe Bureau of Educational and Cultural Affairs (ECA)กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา
 • เข้าเรียนในหลักสูตรที่เปิดสอนในสถานศึกษาและพักร่วมกับเพื่อนนักศึกษาชาวอเมริกัน
 • ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนเป็นเวลา 10 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
 • มีโอกาสได้ฝึกงานในสาขาที่กำลังศึกษาหรือในสายงานที่วางแผนไว้

เงื่อนไข
 

 • การพิจารณาคัดเลือกขั้นสุดท้ายอยู่ที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา
 • เป็นทุนที่ไม่มุ่งเน้นการให้ปริญญา แต่อาจจะสามารถถ่ายโอนหน่วยกิตได้ในบางกรณี (ขึ้นอยู่กับสถาบันต้นสังกัดของผู้สมัคร โดยผู้สมัครต้องรับผิดชอบการดำเนินการทั้งหมด)
และ ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องเดินทางกลับทันทีหลังจากสิ้นสุดโครงการ

เอกสารสำคัญที่ต้องส่ง มีดังนี้

·    ใบสมัครฉบับจริง 1 ชุด ติดรูปถ่าย 2 ใบขนาดเท่าพาสปอร์ต พร้อมเรียงความ 3 ฉบับ (personal statementจำนวน 350-500 คำ Exchange preparedness จำนวน 250-350 คำ และเรียงความเลือกจากคำถาม จำนวน 250-350 คำ)และสำเนาใบสมัครจากฉบับจริงจำนวน 5ชุด
·    หนังสือแสดงผลการศึกษาจนถึงปัจจุบัน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและปริญญาตรี (ฉบับจริงภาษาอังกฤษ) อย่างละ 1 ชุด และสำเนาผลการเรียนระดับดังกล่าว จำนวน 5ชุด
·         จดหมายรับรองฉบับจริง จำนวน 3ฉบับ (ภาษาอังกฤษ) และสำเนาจดหมาย จำนวน 5ชุด
·         สำเนาผลคะแนนสอบ TOEFL ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบจนถึงวันที่สมัคร
จำนวน 5 ชุด (ถ้ามี)
·        สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ จำนวน 5 ชุด (ถ้ามี)

**หากเอกสารไม่ครบ มูลนิธิฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาใบสมัคร โดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น**

ตารางการดำเนินงาน 

7พฤศจิกายน 2555                           ปิดรับสมัคร (ดูจากวันประทับตราไปรษณีย์)
26พฤศจิกายน 2555                     สอบสัมภาษณ์(ผ่านทาง Video Conference)
3ธันวาคม2555                           สอบภาษาอังกฤษ ITP TOEFLณ ที่ตั้งมุมอเมริกันศึกษา
(สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกขั้นต้นและยังไม่มีผลคะแนน TOEFL)
7 ธันวาคม 2555                             ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อทุน
14 ธันวาคม 2555                           เสนอชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากประเทศไทยไปยังกระทรวง
การต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อคัดเลือกรอบสุดท้าย
มีนาคม-เมษายน 2556                     ประกาศผลรอบสุดท้ายสำหรับทุนGlobal Undergraduate Exchange Program
ECA และสถานทูตฯ จะแจ้งกำหนดการเดินทางให้นักเรียนทุนทราบในภายหลัง

(วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

ผู้สนใจสมัครชิงทุน สามารถดาวน์โหลดระเบียบการและใบสมัครจากเอกสารแนบในเว็บไซต์ของสถานทูตฯ http://bangkok.usembassy.gov หรือจากเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ www.fulbrightthai.org และส่งใบสมัครพร้อมทั้งเอกสารสำคัญไปที่กองวิเทศสัมพันธ์หรือสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยต้นสังกัดของผู้สมัคร เพื่อทางมหาวิทยาลัยจะทำการคัดเลือกและเสนอชื่อทั้งหมดทางไปรษณีย์มายัง

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)
อาคารไทยวา 1 ชั้น 3 เลขที่ 21/5 
ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
(วงเล็บมุมซอง “2013GLOBAL UGRAD”)

ภายในวันพุธที่ 7พฤศจิกายน 2555
(ถือประทับตราไปรษณีย์ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555)

อนึ่ง มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกันเป็นผู้ดำเนินการร่วมกับสถานทูตฯ ในกระบวนการรับสมัครและคัดเลือกเท่านั้น ผู้ได้รับทุนจะถือได้ว่า เป็นศิษย์เก่าที่ได้รับทุนจากรัฐบาลสหรัฐฯ โดยจะถือว่ามิใช่เป็นผู้ได้รับทุนฟุลไบรท์ แต่ผู้ได้รับทุนนี้ จะได้รับการดูแลเช่นเดียวกับผู้ได้รับทุนฟุลไบรท์ทุกประการ รวมทั้งยังคงมีสิทธ์ที่จะสมัครสอบทุนต่างๆของมูลนิธิฯ (ฟุลไบรท์)ได้ในอนาคต

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ในเวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
โทร. 0-2285-0581-2  ที่คุณฉัตรชัย อักษรศิลป์ (เบอร์ต่อภายใน 106) หรือคุณชีวรัตน์ แก้วแสงขวัญ (เบอร์ต่อภายใน 107) หรือส่งอีเมลล์มาที่ tusef@fulbrightthai.org(กรุณาเขียนชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวกของผู้สอบถามให้ชัดเจนด้วย)ที่มา
www.enn.co.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น